Från utredningssekreterare till stadssekreterare

Karin har studerat Förvaltningsprogrammet med inriktning offentlig administration, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Idag arbetar hon som Stadssekreterare i Helsingborgs stad

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:
Period 1: Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad, arbetade främst med hur förvaltningen skulle kommunicera i ett krisläge.

Period 2: Informationsavdelningen, Kommunledningskontoret, Höganäs kommun, arbetade främst med framtagandet av ett synpunkts- och klagomålshanteringssystem.

Period 3: Enheten för strategisk utveckling, Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad, arbetade främst med medborgardialog i framtagandet av ny översiktsplan för Helsingborgs stad.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? 

Direkt efter traineeprogrammet började jag arbeta som utredningssekreterare på kommunkansliet och räddningstjänsten i Höganäs kommun. Mina arbetsuppgifter var mycket varierande; jag skrev utredningar, var med i diverse olika arbetsgrupper, svarade på skrivelser från medborgare, tog fram diverse informationsmaterial och var sekreterare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I augusti 2010 fick jag tjänsten som kommunsekreterare i Höganäs. I mina arbetsuppgifter ingick att vara sekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott och planutskott, för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige. Jag arbetade även mycket med administrativ utveckling.

Sommaren 2012 fick jag förfrågan att ta över projektledarskapet för traineeprogrammet i Skåne Nordväst (som strax efter att jag började bytte namn till Traineeprogrammet Familjen Helsingborg). Eftersom jag själv varit trainee tyckte jag att detta var ett jättespännande uppdrag. I tjänsten ingick också att projektleda Skåne Nordvästs mentorsprogram och programmet Framtidens chefer.

Sedan i mars 2014 är jag tillbaka i den politiska sfären, nu som stadssekreterare i Helsingborgs stad. Jag är jätteglad för tiden som projektledare för traineeprogrammet men det är här bland de politiska besluten, beredningsmötena, fullmäktigesammanträdena och protokollen som jag trivs allra bäst. I en stadssekreterartjänst fungerar man som ”spindeln i nätet” vad gäller ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och den ena dagen är aldrig den andra lik. Att ha det så passar mig perfekt! Eftersom ärendena till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är så mångfacetterade lär jag mig lite inom många kommunala områden och jag blir, trots många år i kommunal verksamhet, fortfarande fascinerad över hur många olika typer av ärenden en kommun ansvarar för.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod? 

En av de saker jag tyckte var bäst med traineeprogrammet var att vi fick prova på att arbeta inom flera olika förvaltningar. I mitt arbete idag som stadssekreterare är det en väldig fördel att jag arbetat inom så många olika förvaltningar och därmed känner till deras arbetsuppgifter och processer.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden? 

Alla möten, konferenser och forum vi fick vara med på. Vi lärde oss massor av att få vara med på dessa och knöt värdefulla kontakter för framtiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?