Traineegrupp 15

Emma Nilsson, Kommunikatör Helsingborgs stad

Utbildningsbakgrund: Civ. Ek., Fil. Kand. Service Management, Lunds Universitet.

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Grafisk design och Kommunikation, Linköpings universitet

Som trainee är jag kommunikatör på Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg. Där jobbar jag på kommunikationsavdelningen med både intern kommunikation inom organisationen och extern kommunikation ut till medborgarna. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande – de kan vara strategiska såväl som operativa och går främst ut på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta olika kommunikationsinsatser. Det kan till exempel innebära att ta fram kommunikationsplaner och analysera målgrupper, intervjua människor och skriva artiklar, skapa nyhetsbrev och innehåll till webb och intranät, eller ta fram en ny informationstjänst genom tjänstedesign.

Carl Granklint Rask, Verksamhetsutvecklare ekonomi Bjuvs kommun

Utbildningsbakgrund: Kandidat – Statsvetenskap och Nationalekonomi. Master – Welfare Policies and Management. Samtliga utbildningar vid Lunds Universitet samt utbyte vid University of Barcelona.

Arbetat med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på förvaltnings-, koncern- och övergripande nivå. Aktuella konkreta uppgifter är utveckling av fakturerings-, upphandlings- och EU-projektprocesser, samt att kartlägga och synliggöra tekniska förvaltningens arbete.

Fannie Schüler, Fastighetsförvaltare Klippans kommun

Utbildningsbakgrund: Fastighetsföretagandeprogrammet, Malmö Universitet.

Arbetar med att förbättra den administrativa strukturen på fastighetsavdelningen, där jag bland annat tar fram en akutpärm för inkommande el och vatten. Arbetar även med förbättringsarbeten inom olika förvaltningsprojekt. Ser också över möjligheten att ta verksamheten framåt med hjälp av digitalisering.

Binai Ahmad, Planarkitekt Örkelljunga kommun

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i fysisk planering på BTH i Karlskrona

Som planarkitekt i Örkelljunga kommun arbetar jag med detaljplaner och planprogram. I nuläget är vi i uppstartsfasen för arbete med Örkelljungas nya översiktsplan, där jag ingår i projektgruppen. Jag driver även arbetet med att digitalisera våra detaljplaner, från pdf till att ritas in och bli interaktiva i GIS-program.

Cajsa Malmström, Verksamhetsutvecklare Digitalisering Ängelholms kommun

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Statsvetenskap – Politik, organisation och ledning (Malmö Universitet)

Jag arbetar med diverse uppdrag inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering på huvuduppdrag Samhälle. Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att samordna informationssäkerhetsarbetet, vara ett stöd i huvuduppdragets processkartläggning, stötta upp i övergången från blanketter till e-tjänster, samt driva ett eget projekt som ska effektivisera kommunikationen med medborgare gällande stadsmiljön.

Matilda Sandqvist, Projektingenjör Svalövs kommun

Utbildningsbakgrund: Jag har tagit examen som civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad med master i trafikplanering, från Lunds tekniska högskola.

Min tjänst som projektingenjör är delad mellan enheterna Gata & park och Plan & exploatering, vilket leder till att jag både är med i underhåll och utförande samt även planeringsarbetet. På gata & park agerar jag som trafikingenjör medan på plan & exploatering agerar jag som trafikplanerare.

Ida Dalborg, Projektledare kvalitetsutveckling Helsingborgs stad

Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjör inom kvalitetsutveckling och ledarskap

Just nu håller jag på att sätta mig in i verksamheten och det nuvarande kvalitetsledningssystemet. Min uppgift blir att projektleda utvecklingen av kvalitetsledningssystemet så att de blir mer användarvänligt och bidrar till ökad kvalitet i verksamheten.

Jesper Strand, GIS-ingenjör Helsingborgs stad

Fick du hjälp av informationen på sidan?