Traineegrupp 17

Albin Barnell, Nämndsekreterare Bjuvs kommun

Utbildningsbakgrund: Statsvetenskap, politik, organisation och ledning. Kandidatexamen, Malmö Universitet.

Bljerta Rrahmani, Enhetschef, Höganäs Omsorg AB

Utbildningsbakgrund: Sociologi med spetskompetens inom social hållbarhet. Kandidatexamen, Halmstad högskola

Ditte Söelund, Systemförvaltare, Helsingborg Stad

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Systemvetenskap från Lunds universitet

Jag arbetar som systemförvaltare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg där jag förvaltar ett projektledningssystem samt arbetar med implementationen av ett nytt ärendehanteringssystem. Vidare hjälper jag till med en kartläggning av förvaltningens system och stöttar i frågor gällande informationssäkerhet.

Linnea Karlsson, Utvecklingsstrateg, Perstorp kommun

Utbildningsbakgrund: Masterexamen i sociologi, Lunds Universitet

Som utvecklingsstrateg på kommunledningsförvaltningen arbetar jag med att utveckla kommunens strategiska styrning, framförallt med fokus på främjande och förebyggande arbete samt tvärsektoriell samverkan. Jag stöttar även olika funktioner i arbetet med kommunövergripande analyser samt inom särskilda sakområden såsom kommunens trygghetsarbete

Josefine Hagby, Folkhälsostrateg, Ängelholms kommun

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen och legitimerad dietist, Master inom Folkhälsa med hälsoekonomi

Jag har arbetat på kommunens Hållbarhetsenhet under huvuduppdrag Samhälle tillsammans med andra strateger inom social- och ekologisk hållbarhet. Min roll som folkhälsostrateg har bland annat inneburit att ta fram styrdokument kopplat till folkhälsa, samordna ANDTS-arbetet (alkohol-, narkotika- doping-, tobak- och spel om pengar), samverka med andra verksamheter kring ungas hälsa och genomföra utbildningsinsatser.

Martin Olofsson, Informationssäkerhetsstrateg, Helsingborg Stad

Utbildningsbakgrund: Magisterexamen i besluts-, risk och policyanalys vid Högskolan i Gävle. Kandidatexamen i Statsvetenskap samt filosofi vid Lunds universitet.

Jag arbetar på Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad där jag utför strategiskt och annat utredningsarbete inom frågor rörande informationssäkerhet samt andra samhällsutvecklings- och säkerhetsfrågor. Under min tid som trainee arbetade jag mycket med att samordna arbetet kring säker kommunikation och dataskydd, men även strategiskt arbete såsom framtagande eller revidering av styrande dokument.

Sara Persson, Ekonom, Klippan kommun

Utbildningsbakgrund: Bygg och Fastighetsekonom filosofieexamen samt en Ekonomiekandidatexamen från Högskolan i Halmstad. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomutbildning som inkluderar ingenjörskunskaper genom områdena byggteknik, juridik och ledarskap.

Jag hade en roll som central inköpssamordnare med huvuduppgiften att samordna och utveckla Klippan kommuns inköpsorganisation och e-handel. Mer specifikt innebar det att jag aktivt bidrog till arbetet med kommunanställdas inköpsbeteende och beställarkompetens genom att bland annat hålla utbildningar, utveckla rutiner och processer samt vara support gällande inköps- och avtalsfrågor. Mina arbetsuppgifter omfattade också systemförvaltning och löpande utveckling av kommunens e-handelssystem.

Sara Synneby, Nämnsekreterare, Helsingborg Stad

Utbildningsbakgrund: Dubbelkandidat i personal- och arbetslivsfrågor och engelska.

Jag arbetar som nämndsekreterare på Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad. Det innebär att jag utvecklar och administrerar arbetet kring miljönämndens sammanträden. Arbetsuppgifterna varierar exempelvis mellan att kvalitetssäkra olika texter, skriva protokoll, registrera handlingar och samordna ärenden.  En enklare beskrivning är att nämndsekreteraren är lite av ”spindeln i nätet”, som knyter ihop arbetet mellan tjänstemännen i förvaltningen och politikerna i nämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?