Familjen Helsingborg – Den fortsatta resan

Projekt av Traineegrupp 8

År 2012 såg destinationsvarumärket Familjen Helsingborg dagens ljus. Syftet med varumärket är att det ska fungera som ett skyltfönster för nordvästra Skåne mot resten av marknaden. Genom att marknadsföra och förmedla de möjligheter som medlemskommunerna har att erbjuda kan man attrahera nya invånare, företagare och besökare till regionen.

För att kunna göra det måste alla 11 kommuner vara med på tåget. Traineegrupp 8 tog sig an uppdraget att främja implementeringen av varumärket Familjen Helsingborg internt i medlemskommunerna.

Projektet innebar en granskning av varumärkets kännedom internt genom en så kallad nollmätning (engagemangsmätning), fokusgruppsamtal i de 11 kommunerna samt lansering av en intern gemensam plattform kallad Visionsverkstan. Under projektets gång utsågs också minst en medarbetare i respektive kommun till ambassadör för varumärket Familjen Helsingborg i den egna kommunen.

Till projektbeställarna – kommundirektörsgruppen i Skåne Nordväst – levererades också tre övergripande rekommendationer för det fortsatta arbetet med att implementera varumärket.

  1. Förtydliga skillnaden mellan Familjen Helsingborg och Skåne Nordväst

Rekommendation 1

Medarbetarna i kommunerna förstår inte skillnaden mellan varumärket Familjen Helsingborg och samarbetet Skåne Nordväst. Det medför förvirring kring användandet av och meningen med varumärket Familjen Helsingborg. En vanlig fråga är om Familjen Helsingborg och Skåne Nordväst är samma sak.

Som vi ser det finns det två tydliga alternativ:

  • Renodla begreppen och tydliggör vad de är och när de ska användas. Tillåt inga gråzoner. Definiera vilka som ska arbeta med respektive varumärke, hur och varför.
  • Använd samma namn för samarbete och varumärke. Fasa ut det andra namnet.

2. Reglera frivilligheten i användandet av varumärket Familjen Helsingborg

Rekommendation 1

 Frivillighet leder till ett godtyckligt användande av varumärket. Det hämmar den kontinuitet som krävs för ett starkt och förankrat varumärke, såväl internt som externt. Kommunernas varierande grad av delaktighet upplevs försvaga varumärket och minska dess trovärdighet. Medarbetarna upplever att frivilligheten skapar osäkerhet och efterfrågar tydliga riktlinjer för var, när och hur varumärket ska användas.

Det ska vara tydligt vilka premisser och villkor som gäller för de kommuner som väljer att ställa sig bakom varumärket. Tydliggör styrningen – kommunledningen måste erbjuda ett aktivt stöd och ge varumärket legitimitet. Konkretisera den praktiska användningen av varumärket i den egna kommunen och etablera tydliga riktlinjer. Undvik gråzoner

3. Utse kontaktpersoner som ansvarar för varumärket

Rekommendation 1

Medarbetare efterfrågar lokalt anställda som kan ansvara för varumärkets förankring på hemmaplan – en person att vända sig till med frågor om Familjen Helsingborg. En kontaktperson med kunskap om både sin egen kommuns förutsättningar och Familjen Helsingborg blir en naturlig länk mellan kommunerna och Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborg.

Utse en ansvarig kontaktperson i varje kommun, förslagsvis ambassadören eller en kommunikatör. Ordna regelbundna träffar för kontaktpersonerna för att skapa ett nätverk där de kan utbyta information och erfarenheter, vidareutbildas i varumärkesfrågor och diskutera övergripande frågor rörande Familjen Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?