Nätverkens region

Projekt av Traineegrupp 15. 

Traineegrupp 15 har arbetat med projektet ”Familjen Helsingborg: Nätverkens region”. Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2021. 

Nätverk som organisationsform har kommit att bli allt mer populärt. Idag existerar mängder av nätverk i såväl kommunal som privat sektor, både inom och mellan organisationer. Trots att nätverk kan upprättas inom vitt spridda områden och ha helt olika syfte, förenas nätverk av en gemensam nämnare; att idéen är att resultatet blir bättre om vi tar hjälp av varandra.

Familjen Helsingborg har upprättat flera nätverk där kommuner deltar gränsöverskridande för att arbeta med samarbetsprojekt och gemensamma frågor. För kommunerna i regionen blir nätverken i Familjen Helsingborg ett forum att bolla idéer och byta erfarenheter samt en funktion som kan underlätta och avlasta kommunernas arbete. Särskilt viktigt kan samarbetet vara för de mindre kommunerna som får stora fördelar av kunskapsutbyte med andra kommuner. Samtidigt gynnas de större kommunerna av en stark och konkurrenskraftig region – som skapas genom samarbete. Det finns många goda exempel på lyckade nätverk både inom Familjen Helsingborg och utanför. Det som är desto mer otydligt är varför vissa nätverk lyckas så bra, och på vilket sätt nätverkens arbete bidrar till faktisk nytta. Nätverken i Familjen Helsingborg är många och varierar i storlek, funktionalitet och effektivitet. Att Familjen Helsingborgs nätverk varierar i form och tycks uppvisa olika resultat skapar funderingar hos medlemmar i HR-chefsnätverket, såsom varför vissa nätverk fungerar bättre än andra. Nätverk må vara populärt men ger alla nätverk verkligen mer nytta? Att finansiera nätverk kostar skattemedel, vilket ställer allt större krav på att utreda mervärdet dessa forum skapar. Finns det verkligen behov för alla dessa nätverk?

För att bringa reda i dessa tankar avser projektet att peka ut de faktorer som bidrar till nätverksframgångar, samt undersöka hur nätverken i Familjen Helsingborg levererar nytta till organisationen och medborgarna. Ambitionen är att resultatet ska användas som en vägledning till att forma välfungerande och effektiva nätverk som dessutom ger nytta för medborgarna.

Projektets syfte 
Syftet med projektet är att Familjen Helsingborgs nätverk ska bli mer framgångsrika. Projektet ska leda till ökad förståelse för vad ett lyckat nätverk innebär genom att uppvisa nyckelfaktorer som genererar nytta åt regionens organisationer och medborgare.

Projektets mål
Målet är att inom projektets tidsram skapa ett vetenskapligt förankrat arbetsstöd i syfte att utveckla nätverken. Arbetsstödet skall skildra nyckelfaktorer för framgångsrik organisering och hög medborgarnytta i existerande och framtida nätverk hos Familjen Helsingborg.

Projektets resultat

Projektets resultat finns presenterat på Familjen Helsingborgs intranät. Här finns framgångsfaktorer samt övningar som ett nätverk kan arbeta med.

Fick du hjälp av informationen på sidan?