Generation välfärd

Projekt av Traineegrupp 14. 

Traineegrupp 14 har arbetat med projektet ”Generation välfärd”. För att nå projektets syfte, som är att underbygga och presentera förslag på hur Familjen Helsingborgs arbetsgivarerbjudande kan bli mer attraktivt utifrån ungas behov och förväntningar så valde projektgruppen att undersöka unga kommunanställdas uppfattning om sin arbetsgivare genom enkäter. Enkäterna riktade sig mot unga mellan 15-24 år i Familjen Helsingborgs kommuner utan preferenser för viss typ av förvaltning eller utbildning.

Projektets syfte

Syftet med projektet var att underbygga och presentera förslag på hur Familjen Helsingborgs arbetsgivarerbjudande kan bli mer attraktivt utifrån ungas behov och förväntningar. Genom införandet av förändringsförslag hoppas man att fler unga väljer kommuner inom Familjen Helsingborg som sin arbetsgivare. På så vis uppskattas projektet bidra till att Familjen Helsingborg ges bättre förutsättningar att möta det ökade behovet av arbetskraft inom välfärdsyrken.

Projektets mål

Projektet skulle identifiera gapet mellan Familjen Helsingborgs arbetsgivarerbjudande och ungas behov. Genom att identifiera gapet har projektet levererat förslag på hur Familjen Helsingborg som arbetsgivare kan förändra eller komplettera sitt arbetsgivarerbjudande för att matcha ungas behov och efterfrågan. Målet för projektet var även att lyfta vad Familjen Helsingborg gör som är bra och se till att det fortgår.

Nedan kan du läsa om nio viktiga delar i valet av arbetsgivare, en fördjupning finner du i rapporten som är publicerad till vänster på sidan.

Hur kan Familjen Helsingborgs arbetsgivarerbjudande bli mer attraktivt utifrån ungas behov och förväntningar? 

Vid beskrivning av dagens unga kan begreppet Generation Z användas. Generation Z innebär unga som är födda på mitten av 1990-talet och under 2000-talet som har vuxit upp med sociala medier och ständig uppkoppling till internet. Detta har skapat lättillgängliga informationsflöden från hela världen. Användning av teknologi har därför blivit en viktig del av generationens vardagliga liv. Vilket innebär att unga har andra behov och förväntningar på sin arbetsgivare
än tidigare generationer.

 1. På första plats i det som unga tycker är viktigast i valet av arbetsgivare kommer “trevliga kollegor/bra stämning på arbetsplatsen”. Innebörden av bra stämning och trevliga kollegor kan tolkas på flera olika sätt och vi har valt att framförallt se närmre på trivsel och välmående på arbetsplatsen.
 2. Att bli sedd och få tydlig feedback är viktigt för generation Z. De är engagerade och vill utvecklas. Ett arbete för generation Z är ett sätt att uppnå självförverkligande och realisera mål de har byggt upp. De ställer mycket krav på en arbetsgivare, men om generation Z får bra
  anställningsvillkor, roliga och intressanta arbetsuppgifter, är de också ambitiösa. De vill känna sig uppskattade och få möjlighet att utvecklas.
 3. På tredje plats i rapporten från SKR kom möjligheten att jobba med intressanta arbetsuppgifter. Argumenten för att kunna arbeta med intressanta uppgifter är att det antas bestå av tydliga, nåbara mål och att de är motiverande.
 4. Det verkar självklart att arbetstagare vill ha bra förmåner och arbetsvillkor. Men vad innebär det egentligen?
 5. På femte plats i det som är viktigast i valet hos arbetsgivare för unga kommer goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med personlig utveckling och kompetensutveckling blir det några av de viktigaste faktorerna för medarbetare om de stannar kvar på arbetsplatsen eller inte.
 6. En annan faktor som unga värderar högt vid val av arbetsgivare är möjligheten att påverka och att få eget ansvar. Dels i arbetsuppgifterna hen blir tilldelad och utför, men även på själva arbetsplatsen. Eftersom unga är vana att kunna påverka i olika delar av sitt liv så tar de med denna egenskapen in i arbetslivet.
 7. Att hitta en bra balans mellan arbete och fritid är viktigt. Vad det innebär kan vara olika från person till person. För vissa betyder en bra balans mellan arbete och fritid att ha
  flexibla arbetstider som gör att medarbetaren kan anpassa arbetstiderna efter fritiden, exempelvis börja senare och arbeta längre. För andra kan en bra balans innebära
  att arbetet förläggs under arbetstid och att det inte förväntas att medarbetaren ska svara på mail eller liknande efter arbetsdagens slut.
 8. Kanske något oväntat är inte hög lön en allt för viktig faktor för unga människor när de väljer arbetsgivare. Hur viktig den är och vilken effekt lönen får på medarbetare presenteras i rapporten.
 9. Bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö kom på 11 plats i det som är viktigast i valet av arbetsgivare hos unga. Arbetsmiljö är ett svårdefinierat begrepp men utifrån WHO (världshälsoorganisationen) är det definierat på följande sätt: ”Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen.” Arbetsmiljö innefattar ergonomi, friskfaktorer, fysisk arbetsmiljö, hot och våld på arbetsplatsen, psykosocial arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt roller och ansvar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?